Ogólne warunki umów

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

 

Informacje ogólne.
1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów stanowią integralną cześć każdej umowy zawieranej przez Polskamp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w ramach prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej.
2. Użyte w Ogólnych Warunkach Umów pojęcia oznaczają: a. Polskamp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mickiewicza 9, 05-075 Warszawa - Wesoła, Polska, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000220320.
b. Kontrahent – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mające siedzibę w Polsce bądź za granicą, zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa, która zawiera transakcję handlową ze spółką Polskamp lub składa spółce Polskamp zamówienie w zakresie przedmiotu działalności spółki Polskamp, zatwierdzoną przez Polskamp. 

II. Zakres obowiązywania.
1. Niniejsze Ogólne Warunki umów obejmują: oferty, umowy sprzedaży, dostawy oraz wszelkie inne umowy i porozumienia zawierane z kontrahentami, których stroną jest spółka Polskamp, a które zawierane są w związku z przedmiotem działalności spółki Polskamp.
2. Ogólne Warunki umów nie obowiązują tylko w przypadku wyraźnego oświadczenia złożonego przez spółkę Polskamp o ich nieobowiązywaniu w konkretnej umowie z kontrahentem. Oświadczenie złożone przez spółkę Polskamp o nieobowiązywaniu Ogólnych Warunków Umów ma zastosowanie tylko w stosunku do konkretnej umowy i nie może mieć zastosowania do innych umów z danym kontrahentem, chyba że wyraźnie wynika to z danego oświadczenia.
3. Spółka Polskamp nie jest związana w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, czy regulaminami, które są stosowane przez kontrahentów, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia spółka Polskamp wyraził zgodę na ich obowiązywanie.
4. Żaden z pracowników spółki Polskamp nie jest uprawniony do zmiany oraz ustalania odmiennych postanowień Ogólnych Warunków Umów, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia złożonego przez przedstawiciela zarządu spółki Polskamp.
5. W przypadku ustalenia przez strony w poszczególnym zamówieniu postanowień wyłączających lub modyfikujących Ogólne Warunki Umów wygasają one z chwilą realizacji umowy i nie mają zastosowania do innych zamówień i umów pomiędzy kontrahentem a spółką Polskamp, o ile nie wynika to z wyraźnego oświadczenia spółki Polskamp.
6. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Umów zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 r. , nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz inne polskie akty prawne obowiązujące na terenie Polski mające zastosowanie do umów zawieranych przez spółkę Polskamp z Kontrahentami.

 III. Realizacja umowy.
1. W przypadku złożenia zamówienia przez kontrahenta, umowa zostaje zawarta tylko w razie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez spółkę Polskamp lub dostarczenia zamówionego towaru. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez kontrahenta wszystkich postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów.
2. Dopuszczalne jest składanie oświadczeń przez kontrahenta spółkę Polskamp w drodze elektronicznej (email). W takim przypadku strony zobowiązane są do podania adresu email, na który druga strona uprawniona jest do złożenia stosownego oświadczenia. O ile nie zostało to określone we wcześniejszej korespondencji, kontrahent zobowiązany jest podać właściwy adres poczty elektronicznej w zamówieniu wraz z podaniem osoby, do której mają być kierowane oświadczenia spółki Polskamp.
3. W przypadku kontrahenta, który składa zamówienie po raz pierwszy, zobowiązany jest on dostarczyć aktualne kopie następujących dokumentów: wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, lub rejestru właściwego dla państwa siedziby kontrahenta, decyzja o nadaniu nr NIP, zaświadczenia o nadaniu nr REGON.
4. Spółka Polskamp realizuje dostawy na terenie Polski na adres wskazany w umowie własnym transportem lub za pomocą przewoźników, w ilościach wskazanych w umowie.
5. W przypadku eksportu, dostaw międzynarodowych lub Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów umowa realizowana jest na warunkach INCOTERMS, o ile postanowienia niniejszych ogólnych warunków umów nie stanowią inaczej ( zgodnie z potwierdzeniem zamówienia przez Spółkę Polskamp). 
6. Spółka Polskamp nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy, o ile wykona umowę w co najmniej 80%.
7. Odbiór ilościowy i jakościowy następuje w magazynie odbioru kontrahenta, wskazanym w umowie, w momencie dostawy towaru, gdy spółka Polskamp dostarcza towar własnym transportem. W pozostałych przypadkach odbiór ilościowy i jakościowy towaru odbywa się w miejscu i czasie wydania towaru przez spółkę Polskamp Kontrahentowi albo przewoźnikowi.
8. Pokwitowanie odbioru lub przyjęcie faktury VAT jest równoznaczne z dokonaniem odbioru ilościowego i jakościowego oraz zrzeczeniem się roszczeń ilościowych i jakościowych.
9. Opakowanie podlegające zwrotowi kontrahent zwraca spółce Polskamp w dniu dostawy. W przypadku braku zwrotu opakowań spółka Polskamp ma prawo wystawić w terminie 30 dni od daty dostawy faktury VAT obejmującej wartość niezwróconych opakowań według ceny ujętej na dokumencie obrotu opakowaniami. 

IV. Ceny.
1. Ceny ustala spółka Polskamp.
2. Podane ceny nie obejmują opakowań podlegających zwrotowi.
3. Wszelkie ceny są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów lub cenników wynika odrębna waluta.
4. W cenę towaru dostarczanego na terenie Polski przez spółkę Polskamp wliczona jest usługa transportowa- koszt dostarczenia towaru, o ile strony nie postanowią inaczej.
5. W przypadku nadzwyczajnego podniesienia kosztów spółki Polskamp wynikających z podniesienia cen dostawców spółki Polskamp lub wahań kursu walut, spółka Polskamp jest uprawniona do odstąpienia od zawartej z kontrahentem umowy, o ile kontrahent nie wyrazi zgody na zmianę ustalonych wcześniej cen.
6. Cena towaru zostanie powiększona o obowiązujący na terenie Polski podatek od towarów usług w przypadku eksportu albo Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towaru, gdy w terminie 30 dni od wydania towaru nie zostaną spółce Polskamp przekazane wszelkie przewidziane prawem podpisane dokumenty uprawniające do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. 

V. Płatność.
1. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez spółkę Polskamp po wydaniu towaru do odbioru kontrahentowi i płatnych przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie wskazanym na fakturze VAT, o ile strony w umowie nie określą innego terminu płatności. Za termin zapłaty uznaje się wpływ środków na rachunek spółki Polskamp. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi kontrahent.
2. Kontrahent składając zamówienie lub zawierając umowę zobowiązany jest podać dokładne dane potrzebne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. Spółka Polskamp nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury VAT zgodnej z przedstawionymi przez kontrahenta danymi.
3. Spółka Polskamp zastrzega sobie prawo do naliczenia podatku VAT według stawek obowiązujących w Polsce w przypadku, gdy kontrahent nie zwróci niezwłocznie dokumentów eksportowych umożliwiających naliczenie podatku w stawce 0%.
4. W przypadku wystawienia faktury VAT na podmiot inny niż podmiot, który dokonał zamówienia, podmiot, który dokonał zamówienia poręcza za dokonanie płatności przez inny podmiot. W takim przypadku Ogólne Warunki Umów uznaje się za umowę poręczenia.
5. W przypadku niedokonania lub opóźnienia w zapłacie części lub całości ceny przez kontrahenta w terminie określonym w umowie albo w fakturach VAT spółka Polskamp uprawniona jest do wstrzymania kolejnych dostaw towarów bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie postanowień umownych, aż do momentu pełnego uregulowania zaległych płatności.
6. Spółka Polskamp może udzielać rabatów i limitów kredytowych kontrahentom według własnego uznania, przy czym spółka Polskamp uprawniona jest do jednostronnego cofnięcia wcześniej udzielonych kontrahentowi rabatów i limitów kredytowych, w przypadku opóźnienia w zapłacie przez kontrahenta. Opóźnienie w zapłacie może stanowić podstawę do jednostronnego rozwiązania umowy przez spółkę Polskamp bez upływu okresu wypowiedzenia. 

VI. Potrącenie, cesja.
1. Kontrahent bez wyraźniej zgody spółki Polskamp nie jest uprawniony do dokonywania zapłaty poprzez potrącanie swoich należności w stosunku do spółki Polskamp z należnościami, które spółka Polskamp ma w stosunku do niego.
2. Spółka Polskamp uprawniona jest do przeniesienia swoich praw wynikających z zawartej z kontrahentem umowy, w szczególności wierzytelności w stosunku do kontrahenta na dowolnie wybraną osobę trzecią. 

VII. Współdziałanie kontrahenta.
1. Jeżeli wymaga tego charakter zamówienia, kontrahent zobowiązany jest do współdziałania z spółkę Polskamp według swojej najlepszej wiedzy i woli.

2. W przypadku eksportu towaru poza granice Polski kontrahent obowiązany jest zwrócić niezbędna dokumentacją spółce Polskamp.
3. W przypadku braku współdziałania kontrahenta, co uniemożliwia lub utrudnia prawidłową realizację zamówienia, spółka Polskamp będzie uprawniona do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy kontrahenta. 

VIII. Reklamacje, odpowiedzialność.
1. W stosunkach z przedsiębiorcami wyłącza się odpowiedzialność spółki Polskamp z tytułu rękojmi. Wobec pozostałych kontrahentów spółki Polskamp ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych kodeksie cywilnym.
2. Kontrahent zobowiązany jest do sprawdzenia towaru, w szczególności czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jeżeli kontrahent stwierdzi wady towaru lub różnice ilościowe zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym spółkę Polskamp szczegółowo opisując stwierdzone wady lub braki.
3. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości kontrahent. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom. 
4. Spółka Polskamp ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości ceny towaru i tylko w stosunku do kontrahenta. Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, o ile nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy, jest wyłączona. 

IX. Zabezpieczenia.
1. W przypadku udzielenia kontrahentowi przez spółkę Polskamp limitu kredytowego kontrahent zobowiązany jest do udzielenie zabezpieczenia na rzecz spółki Polskamp, w formie wskazanej przez spółkę Polskamp.
2. Koszty wynikłe z ustanowienia zabezpieczenia ponosi kontrahent.
3. Spółka Polskamp ma prawo do powstrzymania się ze spełnieniem własnego świadczenia (wydanie towaru) do czasu ustanowienia skutecznego zabezpieczenia. 

X. Poufność.
1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły przy realizacji umowy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę ujawnione na wniosek właściwego organu państwowego. 2. Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania umowy bez względu na przyczynę jej zakończenia. 

XI. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Umów wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku zmiany przez spółkę Polskamp Ogólnych Warunków Umów, zmiany wchodzą w życie w okresie 7 dni od daty ich umieszczenia na stronie internetowej spółki Polskamp.
3. Właściwe dla umów zawieranych przez spółkę Polskamp jest prawo polskie.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw wynikłych z umów będzie sąd polski właściwy dla spółki Polskamp.

Firma POLSKAMP Spółka Akcyjna Korzysta ze Wsparcia
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na late 2014-2020